پکیج کامل علوم و فنون انسانی ونوس

داوطلبان گروه انسانی باید در کنکور سراسری به سوالات هشت درس تخصصی در دفترچه شماره دو پاسخ دهند. هر درس…

912,000 تومان

عربی دهم انسانی ونوس

داوطلبان گروه انسانی باید به درس عربی به عنوان یک درس عمومی و تخصصی در دفترچه شماره یک و دو…

456,000 تومان

علوم و فنون یازدهم ونوس

داوطلبان گروه انسانی در کنکور سراسری باید به سوالات دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. دروس تخصصی در مقایسه…

372,000 تومان

عربی یازدهم انسانی ونوس

درس عربی برای داوطلبان گروه انسانی در دو دفترچه قرار دارد. داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات درس عربی عمومی…

324,000 تومان

علوم و فنون دوازدهم ونوس

داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات ادبیات فارسی در دو دفترچه عمومی و تخصصی پاسخ دهند. سوالات ادبیات فارسی در…

276,000 تومان

علوم و فنون دهم ونوس

داوطلبان گروه انسانی باید به سوالات دروس عمومی و تخصصی در کنکور سراسری پاسخ دهند. یکی از دروس تخصصی که…

264,000 تومان

عربی دوازدهم انسانی ونوس

درس عربی تخصصی یکی از دروس دشوار گروه انسانی در دفترچه تخصصی است. داوطلبان گروه انسانی باید برای پاسخگویی به…

264,000 تومان